Koordinatörlük Görevleri

Kalite Koordinatörlüğü;

Kalite Komisyonunun görevlerinin desteklenmesi, birimler arasında koordinasyonun sağlanması, komisyon veya alt komisyon grup başkanlarınca belirlenmiş süreçlerin birimlerde uygulanarak performansının izlenmesi, iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Kalite Komisyonuna sunulmak üzere raporlanmasından sorumlu olan birimdir.

  Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

  1.  Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
  2. Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek,
  3.  İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak
  4. Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almaktır
  5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde, Üniversitenin belirlediği ölçülebilir hedeflerin ve performans göstergelerinin periyodik olarak izlenipraporlanmasında yönlendirici olur,
  6. İç ve dış paydaşların beklenti ve geribildirim izlenmelerinde, akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanmasında da rol alır ve değerlendirilme sonucunda elde edilen bulgularırapor halinde komisyon üyelerine sunar,.
  7. Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlar,

 

Eski Site