2022 YILI KOORDİNATÖRLÜK 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2022 YILI KOORDİNATÖRLÜK 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 • 15 Mart, 2022
2022 YILI KOORDİNATÖRLÜK 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KVKK dokümanlarının web sayfasında yayınlanması, birimlere duyurulması ve OBS'ye entegrasyonu kararlaştırıldı.

Gelişmeye açık yönlerimiz üzerine görüşme yapıldı.

 • Dış paydaş çeşitliliğinin artırılması ve dış paydaşlardan danışma kurulu oluşturulması
 • Bilgi paketlerinin tamamlanması yayınlanması konusunda akademik birimler arasında farklılıklar olduğu
 • Program çıktılarına bağlı olarak derslerin öğrenim kazanımlarını ve bunların birbiriyle olan ilişkilerinin gerçekleşmesinin izlenmesi adımlar atılması
 • Dış paydaş görüşlerinin program tasarlanması, gerekli durumlardan güncellenmesi süreçlerinde dış paydaş görüşlerinin daha sistematik alınması ve düzenlenmesi
 • Karar alam mekanizmalarında öğrenci görüşlerinden istifade edilmesi
 • BAP bütçesinin kaynaklarının çeşitlendirilerek güçlendirilmesi
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlere katılımların teşvik edilecek sistemin geliştirilmesi ve mali olarak desteklenmesi
 • Lisansüstü derslere katılım konusunda öğretim elemanlarının görevli izinli sayılmaları
 • Araştırma odaklı projelerin belirli fakültelerde yoğunlaştığı gözlenmiş olup, üniversite geneline yaygınlaştırılması ve teşvikin sürdürülmesi
 • Lisansüstü programların çeşitlendirilmesi ve sayısal olarak artırılması
 • Vekaleten görevlendirmelerin sınırlandırılması
 • Akademik, idari ve öğrenci memnuniyet anketlerinin uygulanması ve öğrencilerle ve iç paydaşlarla paylaşılması
 • Akademik ve idari personel için ödüllendirme mekanizmalarının hayata geçirilmesi

KİDR'nin nihai halinin üst komisyona sunulması kararlaştırıldı.