KİDR KANIT ÖRNEKLERİ

KİDR KANIT ÖRNEKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM KANITLARI

 • Program amaç ve çıktılarını gösteren Bologna içeriklerinin tamamlanması ve bunun ekran görüntülerinin veya bağlantıların oluşturulması,
 • Program tasarımı ve onayı süreçlerini gösteren resmi yazışmalar (yeni bir program açılmasına dair öneri/dilekçe/form örneği, toplantı tutanakları-lisans veya lisansüstü olabilir)
 • Program içeriklerinin hazırlanmasına (varsa) baz alınan ilkeler (Örn: Diş Hekimliği Ulusal Çekirdek Programı (DUÇEP))
 • Bölümlerin farklı uzaktan eğitim taleplerinin dikkate alındığına ilişkin kanıtlar
 • Program tasarımı süreçlerinde paydaş katılımına ilişkin kanıtlar (toplantı tutanakları, web sitesinde paylaşılmış haber veya fotoğraf)
 • (Varsa) programlar tarafından akredite olunan ya da akreditasyon başvurusu yapılan kurumlar (Örn: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
 • Ders kataloğuna yeni zorunlu/seçmeli ders eklendiğini belirten gerekçeli karar örnekleri
 • Ders dağılım dengesinin gözetildiğine ilişkin kanıtlar (teorik-uygulamalı derslerin dengeli dağılımı gibi bunların görüşüldüğü toplantı karar formları, dilekçeler vb)
 • Ortak seçmeli ders havuzu bulunduğuna ya da hazırlığının başladığına dair (varsa) kanıtlar
 • Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumunu gösteren ders izlence (syllabus) örnekleri
 • Öğrenci staj defteri taslağı
 • Öğrenci iş yükü kredisinin mesleki uygulamalar, değişim programları, staj ve projeler için tanımlandığını gösteren kanıtlar
 • Programlarda öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrenci katılımının sağlandığına ilişkin belgeler ve mekanizmalar (varsa öğrenci katılımın olduğunun ispatı)
 • Diploma Eki
 • Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin ilke, kural, gösterge, plan ve uygulamalar (her akademik birim açısından açılan dersler, öğrenci sayıları, açılan programlar, ilişik kesme sayıları vb. istatistiklerin takibinin yapıldığının kanıtı ve bu takip sonucu açılan kapatılan veya güncellenen bölüm program kararları)
 • Programların yıllık öz değerlendirme raporları (Program çıktıları açısından değerlendirme)
 • Programların geliştirilmesi/değiştirilmesi kapsamında alınan karar örnekleri, güncelleme raporları vb. (müfredat güncelleme vs.)
 • Öğrenci merkezli öğretim yöntem örnekleri
 • Lisans ve lisansüstü öğrenciler için düzenlenen haftalık/aylık seminerleri ile ilgili kanıtlar
 • Ölçme değerlendirmelerin programlardaki uygulama örnekleri
 • Örgün/uzaktan/karma derslerde kullanılan sınav örnekleri (programda yer verilen farklı ölçme araçlarına ilişkin)
 • Dezavantajlı gruplar ve çevrimiçi sınavlar gibi özel ölçme türlerine ilişkin mekanizmalar
 • Sınav güvenliği mekanizmaları
 • Erasmus vb. öğrenci değişim programlarından dönen öğrencilerin ders muafiyetlerine dair resmi yazılar (ders muafiyet tablosu ile)
 • Öğrencilere sunulan öğrenme kaynakları ile ilgili öğrenci geri bildirim araçları (Anketler vb.)
 • Biriminizce yürütülen, eğitim-öğretim sürecini destekleyici (varsa) dijital kanallar (sosyal medya hesapları, Youtube kanalları vb.)
 • Öğrencilerin danışmanlara erişimine ilişkin mekanizmalar
 • Öğrencilerin katılımına ilişkin kanıtlar
 • Biriminizde yıl içerisinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik sportif, kültürel, sosyal faaliyetlerin listesi (Seminer, toplantı, turnuva, gösteri, konser, davetli konuşmacı vb.- web sitesinde paylaşılması ve linki verilebilir)
 • Biriminizde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi adına düzenlenen (varsa) eğitimler, seminerler, çalıştaylar, toplantılar vb. haberlerinin paylaşılması, listelenmesi vb. kanıtlar
 • Eğitim ve öğretim performansına dair biriminizce sunulan (varsa) takdir, başarı ödülleri (web sitesi duyurusu sunulabilir)

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME KANITLARI

 • Araştırma çerçevesinde yapılan stratejik ortaklıklar ile ilgili web sitesinde haber paylaşımı yapılması kanıt olarak sunulabilmektedir (Kamu veya özel)
 • Ulusal düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar
 • TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından fonlanan proje başvuru duyuruları (web sitesi linki)
 • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)
 • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar
 • Biriminizde yayınlanan akademik dergiler (web sitesi linki sunulabilir)
 • Doktora ve sonrası düzeyinde araştırma burslarından (Tübitak, Fullbright ve yabancı hükümet bursları vb.) faydalanan öğretim elemanları (burs evrakları)
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma faaliyetleri, iş birlikleri, stratejik ortaklıklar
 • Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında desteklenen projeler
 • Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu karar tutanağı örneği (2021)
 • Patent başvuruları
 • Bilimsel başarılara birim tarafından sunulan takdir/ödüllendirmeler (web sitesi duyuruları vb. sunulabilir)

TOPLUMSAL KATKI KANITLARI

 • Topluma açık eğitimler, dersler, sertifikalı eğitim programları, kurslar, sempozyumlar (COVID- 19 Sempozyumu, Mevlâna Sempozyumu, dil kursları)
 • Dış katılımcılarla düzenlenen seminerler, kongreler, çalıştaylar, yarışmalar, paneller
 • Protokoller
 • Kültürel ve sanatsal faaliyetler (resim sergisi vb.)
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri (Askıda yemek, kan bağışı, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler, farkındalık etkinlikleri vb.)
 • Sağlık taramaları (Ağız sağlığı kontrolü, işitme taraması vb.)
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verilen danışmanlıklar
 • Öğrenci etkinlikleri
 • Projeler (birim olarak ya da dış paydaşlarla ortak olarak)
 • Dış paydaşlarla ortak çalışmalar (Örneğin il sağlık müdürlükleriyle ortak sağlık çalışmaları, il tarım müdürlükleriyle ortak çalışmalar, il milli eğitim müdürlükleriyle ortak çalışmalar, üniversite-endüstri ortaklıkları, kalkınma ajanslarıyla ortak çalışmalar, il yönetimleriyle ortak çalışmalar, il kültür müdürlükleriyle ortak çalışmalar vb.)
 • Ders programında bulunan toplumsal katkıyı destekleyecek dersler (Topluma Hizmet dersleri vb.)
 • Dış paydaşların kullanımına açık olan laboratuvar, araştırma merkezi, kütüphane vb. (Ücretli ya da ücretsiz)

NOT: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında öğrenci ismi, numarası, T.C. NO bilgisinin veya akademik, idari personel bilgilerinin maskelenerek kanıtlar kısmında sunulması gerekmektedir.


 • 17 Mart, 2022